Skip to main content

Algemene voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 • Kempische Voegwerken heeft het recht om eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen die van toepassing zijn.
 1. Ze is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht voor de offerteprijzen op evenredige wijze aan te passen. De offerte is 1 maand geldig voor, tenzij hiervan in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst wordt van afgeweken. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de offerte. Een offerte wordt goedgekeurd door middel van het terugbezorgen van de voor akkoord ondertekende offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst. Alle offerte's moeten schriftelijk of via mail tot ons gericht of bevestigd worden. Een offerte die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn van 20% van de reeds uitgevoerde werken. Bij verbreking van de overeenkomst voor dat de werken worden gestart is de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 25% van het totale bedrag van de offerte. De reeds aangekochte materialen worden door de klant volledig vergoed.
 2. Voor het uitvoeren van de opdracht zal een dagelijkse verplaatsingsonkosten in rekening worden gebracht. Daarvoor is ons werkingsgebied ingedeeld in regio's waarvoor telkens een forfaitaire verplaatsingsonkost is bepaald.
 3. De tussen de klant en Kempische Voegwerken overeengekomen offerte zijn altijd bespreekbaar van uitvoeringstermijn. De klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen.
 4. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken worden altijd in overleg met de klant besproken en goedgekeurd.
 5. Wij vragen voor elke start van de werken een voorschot. Is het factuur lager dan 1000€ dan wordt er geen voorschot gevraagd. Facturen tussen de 1000€ en 5000€ wordt een voorschot gevraagd van 25% facturen boven de 5000€ word een voorschot van 35% gevraagd. Wanneer een voorschotfactuur niet voor de 3de dag van het begin van de werken betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.
 6. Werken onder regie waarvan het aantal uren niet vooraf kan geraamd worden, stellen we voor deze uit te voeren onder regie aan een vast uurloon per lopend manuur, exclusief BTW en exclusief materiaalkost.
 7. Alle geleverde materialen blijven volledig eigendom van de firma Kempische Voegwerken tot de volledige betaling van alle facturen zijn voldaan. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons op de werf geleverde materialen. Ingeval de levering van grondstoffen en materialen zou geschieden in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen, dient de cliënt in te staan voor beveiliging en/of bewaking van deze goederen. De klant dient Kempische Voegwerken voorafgaand aan de aanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij zouden kunnen optreden. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf en de draagkracht van de te berijden beddingen. Bij gebreke aan toegankelijkheid van de werf, het veroorzaken van een oponthoud van meer dan 15 minuten, is enkel de klant aansprakelijk en zal de verloren tijd of dag extra vergoeden. Nutteloze verplaatsingskosten zullen worden aangerekend. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
 8. Onze facturen zijn binnen de 10 dagen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag (met een minimum van 125 euro) als schadevergoeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Facturen die betwist worden moeten binnen een termijn van 5 werkdagen via een aangetekende zending naar ons verstuurd worden (niet via mail).
 9. De firma is niet verantwoordelijk voor de schade die onvrijwillig gemaakt wordt door de werken aan de woning.
 10. Voor het plaatsen van stellingen op de eigendom van derden zal de bouwheer hiertoe het akkoord vragen van de eigenaar. Alle kosten dienaangaande vallen ten laste van de bouwheer.
 11. De stellingen kunnen enkel betreden worden door werknemers van Kempische Voegwerken. Indien derden er zich toegang tot verschaffen is dit op eigen risico, Kempische Voegwerken draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 12. Bij temperaturen boven de 30° en onder de 0° wordt er niet gevoegd. Als de klant toch wilt dat er op de een of de ander manier gewerkt wordt is Kempische Voegwerken niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen, verbranding van de voegen, bevriezing van de voegen met schade als gevolg.
 13. Indien er nog voegen uitgekapt moet worden (nieuwbouw) wordt er een forfitaire meerprijs aangerekend van 125€.
 14. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het aftapen/beschermen van ramen en deuren, alsook garagepoorten alvorens de werken beginnen.
 15. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen ook kunnen worden gebracht voor de rechtbanken van koophandel in het arrondissement Turnhout. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Hits: 32272